ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

IZVRŠNI ODBOR

Na temelju članka 47. Statuta Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije, Izvršni odbor je na svojoj 30. sjednici održanoj 11. travnja 2024.  donio

 O D L U K U

o  odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2024. godinu 

  1. Ova odluka donosi se na temelju Zakona o sportu članak 34. stavak 5. i članak 75. stavak 4. (NN141/22 ) i temeljem Pravilnika o kriterijima za bodovanje prijava na Javni poziv Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije za zadovoljavanje javnih potreba u sportu za programska područja manifestacije, rekreativni i amaterski sport.
  2. Na temelju provedenog Javnog poziva korisnicima proračuna Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u sportu Međimurske županije od 18. siječnja 2024. godine, Izvršni odbor Zajednice na temelju prijedloga nadležnog povjerenstva donosi Odluku o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima prijavljenima na Javni poziv.
  3. Popis odabranih projekata i programa koji će biti sufinancirani u 2024. godini nalazi se u tabelarnom prikazu Rezultati Javnog poziva korisnicima proračuna Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije za dostavu prijavu za financijske potpore projektima i programima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2024. koji se nalazi u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio.
  4. Odluka se smatra dostavljenom sudionicima Javnog poziva danom dostave internetske poveznice na objavu Odluke na web stranicama Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije (www.zsuismz.hr)
  5. Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu, a nije dobila financijska sredstva ili nije zadovoljna visinom financijskih sredstava može podnijeti prigovor na odluku o odabiru programa ili projekta i visini financijske potpore. Prigovor se podnosi predsjedniku putem tajnika Zajednice, u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na internetskoj stranici Zajednice. Prigovor se dostavlja u pisanom obliku. O prigovoru odlučuje predsjednik Zajednice
  6. S udrugama kojima su odobrena sredstva Zajednica športskih udruga i saveza Međimurske županije će potpisati ugovor o sufinanciranju programa ili projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o financiranju.
  7. Odluka stupa na snagu s danom objave na mrežnoj stranici Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije.

U Čakovcu, 11. travnja 2024.

Predsjednik: Mato Kljajić

Prilozi:

  1. Tabelarni prikaz Rezultati Javnog poziva korisnicima proračuna Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2024.
  2.  odluka o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima za zadovoljavanje potreba u sportu Medjimurske zupanije za 2024