1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije za financiranje iz  Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije sukladno s

 • Pravilnikom o kriterijima za bodovanje prijava na Javni poziv Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije za zadovoljavanje javnih potreba u sportu za programska područja manifestacije, rekreativni i amaterski sport (kojeg je donijela Skupština Zajednice na sjednici 30.12.2021.).
 • Statutom Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije (kojeg je Skupština donijela na sjednici 27.5.2020.)
 • Odlukom o raspisivanju natječaja za sufinanciranje programa koji pridonose zadovoljavanju Javnih potreba u sportu za 2023. (koju je donio Izvršni odbor Zajednice na sjednici 16.02.2023.)
 • Odlukom Skupštine Međimurske županije o Javnim potrebama u sportu Međimurske županije za 2023. (koje je Skupština Međimurske županije donijela na sjednici 15. prosinca 2022.)
 • Zakonom o sportu članak 48. stavak 3., članak 76 (NN71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)

U 2023. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15).

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 199.500,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 700,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu je 13.000,00 EUR.           

Udruge sukladno s ovim Javnim pozivom mogu prijaviti projekt za sljedeća programska područja:

► Područje 1 – Rekreativni i amaterski sport
Nastupi pojedinaca i ekipa na natjecanjima izvan redovnog sustava natjecanja, nabave opreme, pomoć klubovima izvan sustava financiranja i druge potrebe. Sredstva se dodjeljuju temeljem Pravilnika o kriterijima za bodovanje prijava na Javni poziv Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije za zadovoljavanje javnih potreba u sportu za programska područja manifestacije, rekreativni i amaterski sport

► Područje 2 – Sportske manifestacije
Sufinanciranje manifestacija međunarodnog i nacionalnog ranga od posebnog interesa za Međimursku županiju. Sredstva se dodjeljuju temeljem Pravilnika o kriterijima za bodovanje prijava na Javni poziv Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije za zadovoljavanje javnih potreba u sportu za programska područja manifestacije, rekreativni i amaterski sport.

► Područje 3 – Sport osoba s invaliditetom
Sufinanciraju se aktivnosti sportskih udruga osoba s invaliditetom koje svojim projektima i programima potiču na tjelesnu aktivnost i bavljenje sportom osoba s invaliditetom, nastupi pojedinaca i ekipa na natjecanjima, nabave opreme i druge potrebe. Sredstva se dodjeljuju na temelju kvalitete prijavljenih programa uzimajući u obzir odgovarajuće kriterije Pravilnika o kriterijima financiranja priprema kvalitetnih sportaša Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

PROGRAM NAZIV PROGRAMA IZNOS (KN) OČEKIVANI BROJ UDRUGA S KOJIMA ĆE SE SKLOPITI UGOVOR
1 REKREATIVNI I AMATERSKI SPORT 105.000,00 50
2 SPORTSKE MANIFESTACIJE 90.000,00 30
3 SPORT OSOBA S INVALIDITETOM 4.500,00 5
UKUPNO    199.500,00 85

Ukoliko se javi potreba, dozvoljena je relokacija dijela planiranih financijskih sredstava između prijavnih područja, u svrhu sufinanciranja što većeg broja kvalitetnih projekata i programa po ovom Javnom pozivu.

2. PRIJAVITELJI PROGRAMA I PROJEKATA

Prihvatljivi prijavitelji programa i projekata su sportske udruge koje su registrirane i djeluju godinu dana na području Međimurske županije.

Na programska područja 1, 2 i 3 mogu se javiti sportske udruge čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba u sportu i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih Statutom Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije i ovim Javnim pozivom.

Prijavitelj može na Javni poziv podnijeti samo jednu prijavu tj. jedan program/projekt na jedno od programskih područja. Višestruke prijave rezultirat će odbijanjem svih pristiglih prijava prijavitelja.

Udruga koja je ugovorila jedan program/projekt može istovremeno biti partner drugim udrugama na provedbi njihovih projekata u okviru ovog Natječaja.

Prijavitelji prijave mogu podnijeti za programe/projekte započete u 2023. godini i koji mogu trajati najduže do 31. prosinca 2023. godine..

 3. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Zajednica će dodjeljivati sredstva za sufinanciranje programa i projekata udrugama uz uvjete da:

 • Su upisani u odgovarajući Registar (Registar udruga RH, Registar neprofitnih organizacija, Registar sportskih djelatnosti i dr.) i da su u mandatu
 • Su registrirani kao udruge čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti
 • Program ili projekt ne smije biti:

– Usmjeren isključivo prema investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata, kupnji opreme isključivo za potrebe udruge,.

– Usmjeren zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge

 • Korisnici programa ili projekta moraju biti građani s područja Međimurske županije ili iz projekta mora jasno biti vidljiva i mjerljiva korist za Međimursku županiju i/ili njezine stanovnike.
 • Su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet sufinanciranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.
 • Program ili projekt, koji prijave na javni poziv Zajednice, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) i zadovoljenje javnih potreba u sportu Međimurske županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima.
 • Su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju Zajednice i Županije te ustanova i poduzeća čiji je osnivač/vlasnik Međimurska županija ili iz drugih javnih izvora, što podrazumijeva i svu traženu dokumentaciju u ranijim javnim pozivima i potpisanim Ugovorima.
 • Nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Međimurske županije ili Zajednice.
 • Udruga mora imati osigurano sufinanciranje troškova kandidiranog programa ili projekta i iz drugih izvora, najmanje 25 % ukupnih troškova.
 • Da za kandidirani program ili projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna, proračuna drugih jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.
 • Prijava na Javni poziv mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu Javnim pozivom.
 • Općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima.
 • Imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način).
 • Imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba u sportu.
 • Imaju uređen sustav prikupljanja članarina i višegodišnje održivo financiranje redovnog rada te uredno predaju sva izvješća Međimurskoj županiji, Zajednici i zakonom propisanim institucijama.
4. SADRŽAJ PRIJAVLJENIH PROJEKATA I PROGRAMA

Pri odabiru projekata i programa koji će se sufinancirati prednost će imati projekti i programi koji će svojim sadržajem poticati:

– razvitku i promicanju sporta na području Međimurja i šire,

– poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa,

– razvitku sportskih aktivnosti djece i mladeži, te sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba,

– promicanju odgojnih funkcija sporta, fair play-a, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom,

– širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta

5. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava se obavlja putem sljedeće poveznice:  https://natjecaji.zsuismz.hr/

5.1. Obvezni dijelovi prijave su:

1. Ispunjen Obrazac za prijavu programa ili projekta (ispunjen on line opisni i financijski dio obrasca).

Napomena:

► Prijava na obrascu koji ne sadrži odgovore na sva pitanja neće se razmatrati.

Detaljno obrazloženi prihodi i rashodi omogućuju realno ocjenjivanje programa ili projekta i uvjet su za pristupanje ocjenjivanju.

► Nakon dostave liste prijavitelja čije prijave su zadovoljile formalne uvjete Poziva te su u fazi ocjenjivanja, prethodno potpisivanju ugovora o sufinanciranju prihvaćenog programa ili projekta, prijavitelji će dostaviti i potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja te dokaz o stručnosti voditelja prijavljenog programa ili projekta, sukladno Zakonu o sportu..

Izvješće o izvršenom programu ili projektu i namjenskom trošenju sredstava iz proračuna Zajednice za 2023. god. izrađuje se sukladno planiranim prihodima i rashodima te se dostavlja u roku od mjesec dana nakon izvršenog programa ili projekta, a najkasnije do 31. siječnja 2024. godine.

5.2. Neobavezni dio prijave

 1. 1. Materijali o prezentaciji rada udruge i druge pravne i fizičke osobe – isječci iz novina, brošure, publikacije i slično.
6. NAČIN PRIJAVE

Prijava programa ili projekta mora sadržavati svu dokumentaciju iz točke 5.1. ovog Javnog poziva.

Udruge svoje programe ili projekte moraju prijaviti putem poveznice: https://natjecaji.zsuismz.hr/

Udruge se moraju registrirati i popuniti on line obrazac za prijavu programa ili projekta, a nakon obavljene prijave na adresu elektroničke pošte navedene u prijavi dobit će obavijest o uspješnoj prijavi.

Sva pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja postaviti na e-adrese: z[email protected] najkasnije 3 dana prije isteka roka za predaju prijava na Javni poziv ili telefonom na broj 098/1619380.

7. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je minimalno 30 dana od dana objave Javnog poziva,

zaključno do 20. ožujka 2023. godine.

Prijave se podnose on line putem internetske poveznice: https://natjecaji.zsuismz.hr/

Nakon registracije dobit ćete podatke za pristup sučelju za ispunjavanje obrazaca.

Nakon obavljene prijave na adresu elektroničke pošte navedene u prijavi dobit ćete obavijest o uspješnoj prijavi.

8. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće se razmatrati prijave programa i projekata organizacija civilnog društva:

– Koje nisu uredno izvršile sve obveze za prethodno odobrene potpore od strane Međimurske županije, uključujući dostavu tražene dokumentacije, bilo putem prethodnih Javnih poziva bilo drugih odluka Međimurske županije.

– Koje nisu uredno izvršile sve obveze za prethodno odobrene potpore od strane Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije

– Koje nisu ispunile obveze povezane s plaćanjem socijalnih doprinosa ili poreza na dohodak.

– Za programe čije je financiranje u potpunosti zatvoreno iz drugih izvora financiranja (Državni proračun, proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili iz drugih izvora).

– Koje nemaju osigurane druge izvore financiranja, odnosno koje novčana sredstva u 100-postotnom iznosu traže od Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije.

– Koja je dostavljena nakon roka za podnošenje prijave.

– Koja ne zadovoljava uvjete iz točke 3. ovog Javnog poziva.

– Koja u prijavi programa ili projekta ne sadrži odgovore na sva pitanja ili odgovori na pitanja nisu potpuni ili jasni.

9. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava, valorizacije i predlaganja provode nadležni odbori, vijeća, komisije i druga savjetodavna tijela Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije.

O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje Izvršni odbor  na temelju prijedloga nadležnih odbora, vijeća, komisija i drugih savjetodavnih tijela Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije, a temeljem Pravilnika koje je donijela Skupština Zajednice.

Kriteriji za odabir programa ili projekta su:

– Neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju sporta i civilnog društva

– Kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa ili projekta.

– Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa ili projekta

– Trajan i sustavan utjecaj na korisnike programa ili projekta.

– Održivost programa ili projekta.

– Jasno naveden postupak praćenja, tj. evaluacije.

– Udio volonterskog rada.

– Organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu programa ili projekta.

– Realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa ili projekta. 

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju programi ili projekti:

– Koji su do sada kontinuirano sufinancirani i uspješno provedeni.

– Koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnika.

– Koje podnositelji programa ili projekta provode u suradnji sa srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama.

– Koji se odvijaju na području Međimurske županije

Prilikom ocjenjivanja nadležni odbori, vijeća, komisije i druga savjetodavna tijela Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije koristit će se Pravilnicima koje je donijela Zajednica (dostupni na internet stranicama Zajednice). U svrhu što kvalitetnijeg ocjenjivanja pristiglih prijava, mogu se zatražiti i koristiti informacije nacionalnih sportskih saveza te odgovarajući pravilnici tih saveza, kao i informacije i pravilnici Ministarstva turizma i sporta.

10. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik sufinanciranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

 • Nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završna izvješća, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvješća. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora.
 • Moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa.
 • Nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava.
 • Mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.
 • Trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

U skladu s opravdanim troškovima i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi,  opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

 • Troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe.
 • Putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.
 • Troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih  isključivo za program ili projekt.
 • Troškovi potrošne robe.
 • Troškovi podugovaranja.
 • Troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).

Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje  neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa.

Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu mogu se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta ili programa kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri.

Doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja. Vrijednost volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekata u iznosu od 5 EUR/sat. Doprinos rada volontera kao oblik sufinanciranja projekta može iznositi maksimalno 20 % ukupnih troškova projekta.

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:

 • Dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova.
 • Dospjele kamate.
 • Stavke koje se već financiraju iz javnih ili drugih izvora.
 • Kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa.
 • Donacije u dobrotvorne svrhe
 • Gubitci na tečajnim razlikama.
 • Zajmovi trećim stranama.
 • Troškovi reprezentacije, hrane i pića.
 • Novčane nagrade sudionicima.
 • Izdavanje knjiga ili monografija.
 • Izrada građevinskih projekata ili adaptacije objekata
11. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA JAVNOG POZIVA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije www.zsuismz.hr  u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih potpora i visini financijske potpore.

12. PRAVO PRIGOVORA

Svi prijavitelji čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja formalnih uvjeta, o toj činjenici će biti obaviješteni u roku od najviše osam dana od dana donošenja takve odluke, nakon čega počinje teći rok od osam dana za podnošenje prigovora predsjedniku Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije. Predsjednik će u roku od osam dana od primitka prigovora odlučiti o opravdanosti istog. U slučaju prihvaćanja prigovora od strane predsjednika Zajednice prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru programa ili projekta i visini financijske potpore. Prigovor se podnosi predsjedniku putem tajnika Zajednice, u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na internetskoj stranici Zajednice. Prigovor se dostavlja u pisanom obliku, ovjerenom i potpisanom od prijavitelja. O prigovoru odlučuje predsjednik Zajednice čija odluka je konačna.

13. POTPISIVANJE UGOVORA

Prijavitelji kojima se odobri sufinanciranje programa ili projekta, sklopiti će sa Zajednicom Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije za 2023. godinu.

Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze udruge i Zajednice (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok izvršenja programa ili projekta, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa ili projekta i utrošku sredstva, obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja potpore, obveza vraćanja neutrošenih sredstava i slično).

Otisnuti Obrazac prijave na Javni poziv sastavni je dio Ugovora.

Nakon završetka programa ili  projekta iz područja 4 i 5 ovog Poziva, korisnik sredstava na propisanom obrascu izrađuje izvješće o izvršenom programu i namjenskom trošenju sredstava za cijeli projekat ili program. Financijski pregled ukupnih rashoda uključuje rashode cjelokupnog projekta ili programa i obrazlaže se računima, bankarskim transakcijama i drugom knjigovodstvenom dokumentacijom za cjelokupan projekat.

Prilikom sklapanja Ugovora ovlašteni predstavnik prijavitelja potpisuje i ovjerava izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja (obrazac se nalazi u uredu tajnike Zajednice).

Ako ovlaštena osoba prijavitelja ne pristupi potpisivanju Ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je prijavitelj odustao od ostvarivanja potpore i prijave. Isti prijavitelj za isti program ili projekt ne može naknadno dobiti financijska sredstva iz Proračuna Zajednice po nekoj drugoj osnovi.

Ako je udruga prijavila program ili projekt u kojem se aktivnosti provode u siječnju i prvoj polovici veljače 2023. godine, odnosno u vremenskom razdoblju kad zbog objektivnih okolnosti još neće biti završene sve propisane procedure povezane s Javnim pozivom, a njihov projekt naknadno bude odobren, predfinanciranje ili financiranje tog programa ili projekta osiguravaju same. U slučaju odobravanja sredstava, Zajednica će im sredstva doznačiti nakon potpisivanja Ugovora.

Kod odobrenog djelomičnog financiranja programa ili projekta udruga ili drugi prijavitelj biti će zatražen da izradi izmijenjeni obrazac proračuna (troškovnik), koji će biti sastavni dio ugovora o financiranju. Bit će zatražene i izmjene opisnog dijela programa ili projekta, ukoliko
smanjenje proračuna bude bitno utjecalo na provedbu prijave.

14. OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva, podatak o tome gdje se tekst Javnog poziva objavljuje i rok podnošenja prijava objavljuju se u Obavijesti o objavi Javnog poziva, i to u lokalnim medijima, na internetskoj stranici Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije www.zsuismz.hr

Predsjednik Mato Kljajić

DOKUMENTACIJA:

JAVNI-POZIV-2023.-TEKST-NATJECAJA-S-UPUTAMA-ZA-PRIJAVITELJE-

PRAVILNIK O BODOVANJU MANIFESTACIJA, AMATERSKOG I REKREATIVNOG SPORTA

PRAVILNIK O KRITERIJIMA FINANCIRANJA PRIPREMA KVALITETNIH SPORTAŠA