Na temelju članka 52. Statuta Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije, predsjednik Zajednice donio je 18. veljače 2022.

O D L U K U

o produljenju roka za dostavu prijava na Javni poziv korisnicima proračuna Zajednice športskih udruga i saveza za zadovoljavanje Javnih potreba u sportu u sportu Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije za 2022.

1. Rok za dostavu prijava na Javni poziv Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije za financijske potpore projektima i programima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. produljuje se na 25. veljače 2022.

2. Zajednica športskih udruga i saveza Međimurske županije raspisala je 18. siječnja Javni poziv korisnicima proračuna ZŠUIS MŽ za dostavu prijava za zadovoljavanje javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2022. Označeni rok za dostavu prijava je bio 20. veljače 2022. Zbog situacije oko pandemije virusa COVID-19 rok za dostavu prijava produljuje se na 25. veljače 2022.

3. Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Odluka o produljenju roka za dostavu prijava